fbpx

PMP

Project manager professional

Оваа обука им овозможува на проектните менаџери да стекнат знаење и вештини за да ја совладаат PMBOK® Guide 7-th Edition и да полагаат за Project Management Professional (PMP®) сертификација.

Со содржините опфатени на обуката се покриваат 5 групи на процеси: започнување, планирање, извршување, мониторинг и контрола, и завршување на проектот.

Преку теориското презентирање на компонентите на проектот, се стекнувате со знаења за различните улоги на стејкхолдерите во проектот, распределување на работните задачи во детален план на работа, буџетирање на активностите и ресурсите, распределба на работните часови на членовите на тимот, следење на реализацијата на проектот, како се комуницира со сите инволвирани во имплементација на проектните задачи и на крај како се врши проверка на квалитетот.

Во текот на работилницата, учесниците добиваат проект со кој треба да раководат при што треба да ги применат сите стекнати знаења и методологијата која се изучува во текот на работилницата.

Обуката е развиена според стандардите и најдобрите практики на Институтот за проектен менаџмент (PMI) и според PMBOK® Guide 7-th Edition.

Сертификати
diploma za Project Management Professional
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Менаџмент на интеграцијата
  Дефинирање на структурата и обемот на проектот
  Управување со време и други проектни ограничувања
  Дефинирање на буџетот и распределба на трошоци
  Управување со квалитетот
  Одредување на проектни ресурси и нивна распределба
  Комуникација со сите стејкхолдери вклучени во проектот
  Управување со ризици
  Управување со набавки
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Обуката за проектен менаџмент според PMI методологија е наменета за учесници кои целат кон стекнување и зајакнување на вештини за подобро управување со времето, парите и човечките ресурси, предвидување на  трошоците и ризиците и нивно минимизирање со цел обезбедување максимален квалитет и задоволни  клиенти.

За посета на оваа обука не е потребно предзнаење.

Обуката  се спроведува од сертифициран PMP тренер со повеќегодишно практично искуство во доменот на управување и работа со голем мултинационални проекти.

logo na PMP

PMP

Project Manager Professional

650 €​​

Почеток

ноември 2024

Бр. на часови

20 часа

Времетраење

7 дена

Распоред

15:30 – 19:15 ч

Оваа обука им овозможува на проектните менаџери да стекнат знаење и вештини за да ја совладаат PMBOK® Guide 7-th Edition и да полагаат за Project Management Professional (PMP®) сертификација.

Со содржините опфатени на обуката се покриваат 5 групи на процеси: започнување, планирање, извршување, мониторинг и контрола, и завршување на проектот.

Преку теориското презентирање на компонентите на проектот, се стекнувате со знаења за различните улоги на стејкхолдерите во проектот, распределување на работните задачи во детален план на работа, буџетирање на активностите и ресурсите, распределба на работните часови на членовите на тимот, следење на реализацијата на проектот, како се комуницира со сите инволвирани во имплементација на проектните задачи и на крај како се врши проверка на квалитетот.

Во текот на работилницата, учесниците добиваат проект со кој треба да раководат при што треба да ги применат сите стекнати знаења и методологијата која се изучува во текот на работилницата.

Обуката е развиена според стандардите и најдобрите практики на Институтот за проектен менаџмент (PMI) и според PMBOK® Guide 7-th Edition.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се здобиеш по завршувањето на обуката.

diploma za Project Management Professional
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Менаџмент на интеграцијата
  Дефинирање на структурата и обемот на проектот
  Управување со време и други проектни ограничувања
  Дефинирање на буџетот и распределба на трошоци
  Управување со квалитетот
  Одредување на проектни ресурси и нивна распределба
  Комуникација со сите стејкхолдери вклучени во проектот
  Управување со ризици
  Управување со набавки
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Обуката за проектен менаџмент според PMI методологија е наменета за учесници кои целат кон стекнување и зајакнување на вештини за подобро управување со времето, парите и човечките ресурси, предвидување на  трошоците и ризиците и нивно минимизирање со цел обезбедување максимален квалитет и задоволни  клиенти.

За посетување на оваа обука не е потребно предзнаење.

Обуката  се спроведува од сертифициран PMP тренер со повеќегодишно практично искуство во доменот на управување и работа со голем мултинационални проекти.

PMP - Project Manager Professional
650 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Project Management Professional