fbpx

CYPRESS

Забрзај го тестирањето на веб апликации со CYPRESS!

Оваа програма е дизајнирана да те води од основните до напредните концепти на автоматското тестирање со Cypress.

Програмата вклучува почетни поставки како NodeJS и VS Code, напредни теми како Rest API и GraphQL тестирање, интеграција на тестовите во CI/CD процеси и користење на Docker.

Обуката завршува со решавање на реални примери од проекти, што ќе ти овозможи практично искуство и длабоко разбирање на Cypress тестирањето.

Сертификати
diploma za Cypress
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

  Преглед на обуката и иницијално поставување
  • Вовед во обуката и очекувани исходи
  • Инсталација на NodeJS
  • Инсталирање и конфигурирање на Visual Studio Code
  • Поставување и извршување на проект
  • Најдобри практики за именување
  • Креирање на GitHub репозиториум
  • Преглед на Cypress.
  Дизајн патерни при автоматизирано тестирање
  • Вовед во Application Actions Design Pattern
  • Преглед на популарни Frameworks за автоматизација
  • Објаснување на hooks (before, after, beforeEach, afterEach)
  Основни концепти
  • Детален преглед на основните концепти на автоматизација на тестови (Команди, акции и валидации)
  Локатори и селектори
  • Разбирање на различни типови на локатори и селектори (CSS и Xpath)
  Тестирање на мрежни барања и алатки
  • Техники за пресретнување и валидирање на мрежни барања
  • Преглед на корисни алатки во Cypress
  • Вовед во Cypress plug-ins
  API Тестирање и GraphQL
  • Тестирање на Rest API (серијализација/десеријализација)
  • Специфики за тестирање на GraphQL API со Cypress
  Напредни теми и компарација
  • Користење на cloud услуги
  • Генерирање и толкување на тест резултати
  • Интеграција на CI/CD процеси
  • Користење на Docker
  • Разбирање на лиценцни разгледувања за користење на Cypress
  • Компарација на end-to-end тестирање со компонентно тестирање
  Практични примери
  • Решавање на практични примери од реални проекти
  • Примена на научените концепти во сценарија од реалниот свет
  • .
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е потребно предзнаење?

За посета на оваа обука потребно е да имате работно искуство во област на мануелно тестирање  (OOP Basics,  JavaScript Basics, HTML and Xpath Basics, Visual Studio Code Basics, Rest API Testing Basics)

Наставата за оваа обука се одвива целосно на англиски јазик. 

На часовите се објаснува теоријата и се даваат домашни задачи чии решенија се образложуваат на самите часови. Се споделуваат искуства од проектите на кои  работат слушателите  и се дискутираат можни решенија, добри пракси, и сл.

Ѓоре Захарчев – Дипломиран Информатичар и Раководител на Софтвер Тестинг одделот во Киншифт-Југоисточна Европа.

Ѓоре Захарчев има широка експертиза во мануелно и автоматизирано тестирањето со користење на најразлични алатки кои се водечки на ИТ пазарот. Покрај неговите 17+ години искуство во тестирањето, тој повеќе од 8 години е истакнат говорник на конференции за тестирање на софтвер ширум Европа, тренер и координатор на Академијиа за Тестирање на Софтвер и единствен член на бордот на ISTQB за Македонија. Моментално е вработен во Киншифт како раководител на Софтвер Тестинг Одделот за Југоисточна Европа.

logo na Cypress

CYPRESS

780 €​​

Почеток

16 ти септември

Бр. на часови

40 часа

Времетраење

1 месец

Распоред

17:30 – 20:30 ч

Забрзај го твоето тестирање на веб апликации со Cypress!

Програмата за тестирање е дизајнирана да те води од основните до напредните концепти на автоматското тестирање со Cypress.

Програмата вклучува почетни поставки како NodeJS и VS Code, напредни теми како Rest API и GraphQL тестирање, интеграција на тестовите во CI/CD процеси и користење на Docker.

Обуката завршува со решавање на реални примери од проекти, што ќе ти овозможи практично искуство и длабоко разбирање на Cypress тестирањето.

Сертификат

Сертфикат со кој ќе се здобиеш по завршување на обуката.

diploma za Cypress
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

  Преглед на обуката и иницијално поставување
  • Вовед во обуката и очекувани исходи
  • Инсталација на NodeJS
  • Инсталирање и конфигурирање на Visual Studio Code
  • Поставување и извршување на проект
  • Најдобри практики за именување
  • Креирање на GitHub репозиториум
  • Преглед на Cypress.
  Дизајн патерни при автоматизирано тестирање
  • Вовед во Application Actions Design Pattern
  • Преглед на популарни Frameworks за автоматизација
  • Објаснување на hooks (before, after, beforeEach, afterEach)
  Основни концепти
  • Детален преглед на основните концепти на автоматизација на тестови (Команди, акции и валидации)
  Локатори и селектори
  • Разбирање на различни типови на локатори и селектори (CSS и Xpath)
  Тестирање на мрежни барања и алатки
  • Техники за пресретнување и валидирање на мрежни барања
  • Преглед на корисни алатки во Cypress
  • Вовед во Cypress plug-ins
  API Тестирање и GraphQL
  • Тестирање на Rest API (серијализација/десеријализација)
  • Специфики за тестирање на GraphQL API со Cypress
  Напредни теми и компарација
  • Користење на cloud услуги
  • Генерирање и толкување на тест резултати
  • Интеграција на CI/CD процеси
  • Користење на Docker
  • Разбирање на лиценцни разгледувања за користење на Cypress
  • Компарација на end-to-end тестирање со компонентно тестирање
  Практични примери
  • Решавање на практични примери од реални проекти
  • Примена на научените концепти во сценарија од реалниот свет
  • .
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е потребно предзнаење ?

За посета на оваа обука потребно е да имате работно искуство во област на мануелно тестирање  (OOP Basics,  JavaScript Basics, HTML and Xpath Basics, Visual Studio Code Basics, Rest API Testing Basics)

На часовите се објаснува теоријата и се даваат домашни задачи чии решенија се образложуваат на самите часови. Се споделуваат искуства од проектите на кои  работат слушателите  и се дискутираат можни решенија, добри пракси, и сл.

Ѓоре Захарчев – Дипломиран Информатичар и Раководител на Софтвер Тестинг одделот во Киншифт-Југоисточна Европа.

Ѓоре Захарчев има широка експертиза во мануелно и автоматизирано тестирањето со користење на најразлични алатки кои се водечки на ИТ пазарот. Покрај неговите 17+ години искуство во тестирањето, тој повеќе од 8 години е истакнат говорник на конференции за тестирање на софтвер ширум Европа, тренер и координатор на Академијиа за Тестирање на Софтвер и единствен член на бордот на ISTQB за Македонија. Моментално е вработен во Киншифт како раководител на Софтвер Тестинг Одделот за Југоисточна Европа.

Cypress
780 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за CYPRESS